روانشناسی معامله گری

محاسبه ارزش پیپ (Pip Value)

محاسبه ارزش پیپ (Pip Value)

پوینت یا پیپت چیست؟ (Point/Pipette)

پوینت یا پیپت چیست؟ (Point/Pipette)

نتایج معاملاتی آقا مسیح – ایران

نتایج معاملاتی آقا مسیح – ایران

نتایج معاملاتی آقا سهیل – استرالیا

نتایج معاملاتی آقا سهیل – استرالیا

چرخه احساسات در بازار

چرخه احساسات در بازار

نتایج معاملاتی خانم ملیح – کانادا

نتایج معاملاتی خانم ملیح – کانادا