ترمز ذهنی

سود من از ضرر دیگران؟

سود من از ضرر دیگران؟