ویدیوهای آموزشی

اسپرد چیست؟ (Spread)

اسپرد چیست؟ (Spread)

تعریف لات سایز (Lot Size)

تعریف لات سایز (Lot Size)

محاسبه ارزش پیپ (Pip Value)

محاسبه ارزش پیپ (Pip Value)

پوینت یا پیپت چیست؟ (Point/Pipette)

پوینت یا پیپت چیست؟ (Point/Pipette)

پیپ چیست؟ (Pip)

پیپ چیست؟ (Pip)

درآمد زایی از بازار فارکس

درآمد زایی از بازار فارکس

زمان های معامله در بازار فارکس

زمان های معامله در بازار فارکس

ساختار بازار فارکس

ساختار بازار فارکس

توزیع ارزها در بازار فارکس

توزیع ارزها در بازار فارکس

ارزها و جفت ارزها

ارزها و جفت ارزها