ماهیت شرک آلود در معامله گری

بخشی کوتاه از وبینارهای کوچینگ خصوصی که در مورد ماهیت شرک آلود در معامله گری صحبت شده است،
و اهمیت این موضوع که برای موفقیت بلند مدت در مسیر معامله گری نباید بازیچه حرکات مارکت شویم.