پیپ چیست؟ (Pip)

کلیپ آموزشی کوتاه در مورد تعریف پیپ در بازارهای مالی