محاسبه ارزش پیپ (Pip Value)

در این کلیپ آموزشی کوتاه، نحوه محاسبه ارزش هر پیپ (Pip Value) توضیح داده شده است.
ارزش هر پیپ (Pip Value) برای هر اینسترومنت در مبحث مدیریت ریسک و سرمایه و تعیین حجم پوزیشن اهمیت بسیار زیادی دارد.