نقش نجوای ذهنی و ذهن آگاهی در معامله گری

معامله گری از جمله کارهایی میباشد که معمولا ناظری نداریم. خودمان هستیم و چارت و در چنین نوع بیزینس هایی نقش نجواهای ذهنی بسیار حائز
اهمیت میشود که اگر کنترلی روی آن صورت نگیرد، میتواند منجر به ضرر و زیان های زیادی شود. در این ویدیو آموزشی که بخشی از وبینارهای کوچینگ
معامله گری به صورت خصوصی میباشد به این موضوع اشاره شده است و راهکار لازم جهت ذهن آگاهی در هنگام ترید ارائه شده است.