اهرم در بازارهای مالی(Leverage)

در این کلیپ آموزشی کوتاه یکی از مفاهیم پراهمیت در بازارهای مالی به نام اهرم یا لوریج توضیح داده شده است.