مارجین آزاد چیست؟ (Free Margin)

کلیپ آموزشی کوتاه در مورد طریقه محاسبه مارجین آزاد در بازارهای مالی