انواع بازارهای مالی

در این ویدیو به صورت مختصر، انواع بازارهای مالی که قابلیت معامله در آن وجود دارد توضیح داده شده است.