معامله بر روی فیوچرز S&P500

نحوه معامله بر روی فیوچرز S&P500 با توجه به استاپ هانتینگ انجام شده