چرخه احساسات در بازار

بازار را معامله گران می سازند. تصمیمات این معامله گران مبنی بر خرید یا فروش یک اینسترومنت باعث حرکت قیمت در مارکت میشود، تصمیمات معامله گران بر گرفته از نگرش و احساساتشان و سطح انتظار آنها نسبت به جهت آینده قیمت میباشد، تکرار این احساسات معامله گران در بازار باعث ایجاد چرخه احساسات میشود، و موجب میشود که نقاط عطفی در مارکت به صورت سقف و کف ایجاد شود. و حرکت قیمت در بازار به جای یک خط مستقیم به صورت موجی باشد.