ارزها و جفت ارزها

در این کلیپ آموزشی کوتاه، ارزها و جفت ارزهای اصلی و فرعی در بازار فارکس توضیح داده شده است.